Siirry suoraan sisältöön

Sopimusehdot

1 YLEISTÄ

Näitä ehtoja sovelletaan Livonet osuuskunnan (myöh. Livonet) valokuituverkkoliittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkaille (myöh. asiakas), ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Livonetin palveluilla (myöh. palvelu) tarkoitetaan kulloinkin tarjottavina olevia palveluita kuten puhelin, Internet, data yms. palvelut. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin laitteisiin.

2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Livonetin ja asiakkaan välinen sopimus syntyy
sopimuksen allekirjoittamisella tai Livonetin tilaussopimuksella, esimerkiksi postitse, sähköpostina, tai verkkomaksuna asiakkaalle/asiakkaalta tai kun asiakas on suorittanut hinnaston mukaiset tai muutoin sovitut ennakkomaksut.

2.1 Sopimuksen osapuolet
Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön vuokralaista, osakasta, haltijaa tai yritystä. Livonet tekee sopimuksen ensisijaisesti kiinteistön omistajan tai kiinteistön pitkäaikaisen vuokralaisen kanssa (vuokrasopimus yli 10 vuotta) Livonet voi tehdä sopimuksen myös kiinteistön haltijan, osakkaan ja yrityksen kanssa, jos kiinteistön omistaja antaa siihen kirjallisen suostumuksensa.

3 TILAUSVAHVISTUS

Livonet vahvistaa tilauksen lähettämällä asiakkaalle tilausvahvistuksen jossa määritellään:

> liittymätoimituksen lopullinen hinta
> toteutettavan liittymän tyyppi
> toimituksen sisältävät palvelut
> ennakkotilauksen muuttuminen sopimukseksi
> palvelun haluttu käyttöönottopäivämäärä
> arvioitu rakennussuunnitelma

Tilauksen katsotaan muuttuvan sopimukseksi 14 (neljäntoista) vuorokauden kuluttua tilausvahvistuksen saapumisesta asiakkaalle. Mikäli Asiakas haluaa muuttaa tilauksen sisältöä tai peruuttaa tilauksen tulee kyseiset muutokset tehdä sanotun ajan kuluessa kirjallisesti Toimittajalle.

4 TOIMITUS

4.1 Yleistä
Livonet toimittaa liittymän parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin osapuolet ovat liittymäkohtaisessa sopimuksessa sopineet tai muutoin sopineet. Livonet voi käyttää alihankkijoita sekä liittymän että palveluiden toimittamisessa ja tuottamisessa.

4.1.1 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot
Asennuspaikka ja rasite

Ennen kiinteistön liityntäyhteyden asentamista on liittyjän osoitettava kiinteistöstä tilat asennuspaikaksi ja maadoitettu sähköpistorasia päätelaitteelle. Liityntäyhteydestä syntyy kiinteistölle pysyvä rasite.

4.1.2 Kiinteistön liittäminen ja urakkarajat
Kiinteistö liitetään Livonetin valokuituverkkoon Livonetin päättämän rakennusaikataulun mukaisesti. Maastotöiden urakkaraja on lähimmässä runkoverkon liityntäpisteessä. Livonetin verkon urakkarajana toimii kytkentöjen osalta Kiinteistön omistajan osoittama paikka kytkentärasialle, johon asiakkaan hankkima päätelaite myös kytketään Livonetin toimesta. Toimitukseen sisältyvät sekä verkon päätelaite että IPTV:tä varten tarvittava IPTV-päätelaite ja niiden asennus toimintavalmiiksi. Muu mahdollinen sisäverkkotyö ei sisälly hintaan. Liityntäyhteys on Livonetin omaisuutta liityntäpisteestä asennuspaikkaan.


4.2 Toimituksen edellytykset
Toimituksen edellytyksenä asiakas vastaa siitä, että

> vaaditut maksut Livonetille on suoritettu
> asiakas antaa Livonetille tarpeelliset tiedot toimitusosoitteen piirustuksista (rakennuksen pohjapiirustus ja asemapiirustus/tonttikartta) sekä muut toimittamisen edellyttämät Livonetin
tarvitsemat tiedot ja niissä tapahtuneet muutokset hyvissä ajoin ennen toimittamista
> asiakkaan nimeämässä toimitusosoitteessa on jatkuvasti riittävä sähkö- ja sisäjohtoverkko. Päätelaitteelle on varattu maadoitettu ja ukkossuojattu pistorasia.
> asiakas on varmistanut, ettei liittymässä käytettävistä laitteista ja ohjelmistoista aiheudu Livonetin verkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille häiriötä.
> asiakas varaa Livonetin toimitusta ja sen valmistelua varten toimitusosoitteeseen esteettömän pääsyn ja asiakas tai asiakkaan
edustaja on toimituksessa läsnä, asiakas vastaa ohjeiden mukaisista toimenpiteistä liittymän toimituksen yhteydessä (esim. kaapelin läpiviennin paikan määritys, maisemointi, kiinteistön alueella sijaitsevien kaapeleiden / salaojien määrittäminen)
> asiakkaan antamat tiedot palvelun toteuttamiseksi ovat aina oikeat ja riittävät. Liittymän toimitus edellyttää lisäksi, että liittymän
rakentamiseen tai kytkemiseen sekä asiakkaalta että kolmansilta osapuolilta tarvittavat luvat tai suostumukset ym. saadaan tavanomaisessa hakuprosessissa tai -menettelyssä.

Sopimuksen tekemällä asiakas luovuttaa Livonetille oikeuden sijoittaa, säilyttää ja ylläpitää korvauksetta toimituskohteessa sijaitsevalle kiinteistölle tarvittavat kuituverkon osat. Livonetillä on oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

Rakennettava kuituverkko on Livonetin omistama ja hallinnoima, joten siitä syntyy pysyvä rasite kiinteistölle.

Livonet varaa oikeuden purkaa liittymäsopimus, mikäli kiinteistön liittämiselle todetaan olevan sen sijainnista, kaapelipituuksista, maastosta tai muista syistä johtuvia olennaisia esteitä.

5 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT

5.1 Kiinteistöyhtiö ja asunto-osakeyhtiö
Kiinteistöyhtiö/ asunto-yhtiö voi valita seuraavista palvelutasoista kuituliitynnän osalta:

a. Kiinteistöyhtiö liittää kaikki Asunnot kuituverkkoon.

Tällöin Kiinteistöyhtiö on sopimussuhteessa Toimittajaan fyysisen liitynnän osalta. Asukkaan hankkiessa kuituverkon palveluja asukas tekee Palvelusopimuksen Toimittajan kanssa tai palveluja
toimittavan kolmannen osapuolen kanssa.

b. Kiinteistöyhtiö tilaa edellisen lisäksi palveluja asukkaiden puolesta kaikille asukkailleen.

Tällöin Kiinteistöyhtiö on sopimussuhteessa
Toimittajaan liitynnän ja valitsemiensa palveluiden
osalta, Kiinteistöyhtiö maksaa valitsemansa palvelut.
Asukkaan hankkiessa muita kuituverkon palveluja
asukas tekee Palvelusopimuksen Toimittajan kanssa.
Liityntärajapinta on kohteen talojakamossa tai vastaavassa tilassa, jossa sisäjohtoverkon johdot tai sisäverkkoon kuuluvat Kiinteistöyhtiön laitteet liitetään Toimittajan kuituverkkoon. Kuituverkkoliittymän toimittamisen jälkeen Kohteen
alueella sijaitsevien valokuitukaapelien omistus jää Toimittajalle, joka vastaa niiden normaalista huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Erikseen sovittaessa Toimittaja voi toteuttaa ja ylläpitää Kiinteistöyhtiön sisäverkon.

c. Kiinteistöyhtiö sallii Toimittajan sijoittaa tekniset
laitteet Kohteeseen ilman erillistä veloitusta.


Kiinteistöyhtiö edistää asukkaiden mahdollisuutta liittyä kuituverkon palvelujen käyttäjäksi. Asukkaan liittyessä kuituverkon palvelujen piiriin asukas tekee sopimuksen fyysisestä liitynnästä ja valitsemistaan palveluista.

5.2 Omakotitalo
(sovelletaan kodin valokuituverkkoihin)

Jos Liittyjä ei ole Kohteen (tässä omakotitalo tai hallinnanjakosopimuksella omistettu kiinteistö, jolloin
kaikki palveluja käyttävät huoneistot ovat Liittyjiä)
omistaja, hänen tulee, milloin Toimittaja katsoo sen
tarpeelliseksi, hankkia Kohteen omistajan / omistajien
kirjallinen suostumus liittymissopimuksen tekemiseen.
Paritalojen, (hallinnointimuoto ei ole asunto-osakeyhtiö) molempien huoneistojen omistajien kanssa tehdään oma liittymä- ja palvelusopimus. Jos paritalon molemmat omistajat antavat luvan, niin Livonet voi toimittaa kuluttaja- tai yrityshinnastonsa mukaisesti vain toiselle paritalon huoneiston omistajalle valokuituliittymän. Liityntärajapinta on Kohteen talojakamossa tai vastaavassa tilassa, jossa sisäjohtoverkon johdot tai sisäverkkoon kuuluvat Liittyjän laitteet liitetään
Toimittajan kuituverkkoon.

Kuituverkkoliittymän toimittamisen jälkeen Kohteen alueella sijaitsevien valokuitukaapelien omistus jää Toimittajalle, joka vastaa niiden normaalista huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista,
kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja.

5.3 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Kiinteistön omistaja antaa Livonetille oikeuden käyttää tonttialuetta tarvittavien maansiirto- ja kaivutoimenpiteiden tai muiden valokuituliittymän kannalta tarpeellisten toimenpiteiden suorittamiseksi (mukaan lukien kuituverkon käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet). Livonet vastaa reiän tekemisestä kiinteistön seinään kaapelin läpivientiä varten. Mikäli normaalista asennuksesta poikkeavia kustannuksia ilmenee,
Livonetillä on oikeus periä ne tontin omistajalta. Tontin omistaja on velvollinen merkitsemään tontin alueella sijaitsevan muun

infrastruktuurin, kuten vesi-, sähkö- ja muut asennukset, joista kiinteistön omistaja on itse vastuussa. Livonet ei vastaa tontilla
asennuksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista istutuksille, pihateille, nurmikolle tai maassa jo oleville johdoille, putkille tai muulle vastaavalle omaisuudelle.

5.4 Toimituksen vastaanotto
Asiakas on hyväksynyt toimituksen vastaanotetuksi
Livonetin toteamana toimituspäivänä, jos

> asiakas on ottanut liittymän käyttöön tai
> asiakas ei ole reklamoinut toimituksesta kahdeksan (8) päivän kuluessa Livonetin ilmoittamasta toimituspäivästä lukien.

Livonet antaa tarvittavat käyttöohjeet toimituksen yhteydessä tai toimittaa ne myöhemmin, kuitenkin ennen liittymän aktiivikäyttöön ottamista. Käyttöohjeen puuttumista tai vähäistä säätö- tms.
tarvetta ei katsota toimituksen viivästymiseksi tai virheeksi, jos puute ei estä liittymän käyttämistä.

5.5 Toimituksen sisällön rajoitukset
Liittymän toimituksiin ei kuulu laitteiston toimitus. Toimitukseen ei kuulu myöskään ohjelmistojen toimitusta. Laitetoimituksiin ei kuulu säännöllistä huoltoa tai ylläpitoa. Liittymän toimitukseen ei sisälly
sisäjohtoverkkotöitä.


6 LIITTYMÄN KÄYTTÖ

6.1 Yleistä
Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää Internettapaa, annettuja ohjeita sekä maksaa Livonetille liittymästä ja/tai palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset
maksut. Asiakkaan tulee käyttää palveluita siten, että Livonetille tai kolmannelle osapuolelle ei aiheudu vahinkoa tai haittaa.

6.2 Palvelun käyttövälineet
Ellei toisin ole sovittu, asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelun käyttöä varten tarvittavat välineet, joita voivat olla esimerkiksi asiakkaan tietokone, laitteet, ohjelmistot, liittymät ja
yhteydet. Asiakas vastaa siitä, että välineet ovat toimintakuntoisia. Lisäksi asiakas vastaa siitä, että välineet eivät estä tai häiritse Livonetin tai verkon toimintaa taikka verkon käyttöä tai sen muita
käyttäjiä. Livonet ei vastaa asiakkaan itse hankkimien välineiden toimivuudesta tai yhteensopivuudesta liittymän/palvelun kanssa.

6.3 Käyttövastuu
Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan liittymään tai palveluun ja käyttää niitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa omasta ja hänen käyttäjätunnuksillaan toimivan henkilön toiminnasta. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Livonetin tai kolmannen palvelimelle toimittamistaan aineistoista, kuten teksteistä, ohjelmista, tiedoista tai tilauksista. Asiakas vastaa aineistonsa tekijän- ja teollisoikeuksista, lainmukaisuudesta sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Koska Livonet ei valvo liittymän käyttöä tai palvelua käyttäen hyväksi kolmansille osapuolille toimitettua tai heiltä saatua aineistoa, Livonet ei vastaa aineistojen sisällöstä, toimivuudesta tai saatavuudesta. Asiakkaan on käytettävä liittymää ja/tai palvelua siten, ettei käyttötavasta tai käytetyistä laitteista aiheudu häiriötä Livonetille, verkolle tai muun yleisen verkon toiminnalle eikä muille verkon käyttäjille. Verkon toimintaa häiritsevät laitteet ja ohjelmistot on kytkettävä verkosta irti välittömästi. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan käyttämät laitteet ovat toimintakuntoisia ja määräysten mukaisia.

6.4 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan
Asiakas ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa tai
tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan
palveluita ilman Livonetin suostumusta.
Palvelun myynnistä asiakkaan oman palvelun tai
tuotteen osana tulee aina erikseen sopia Livonetin ja asiakkaan kesken.

6.5 Palvelun käyttö välitykseen
Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluun eikä jakaa palvelua asiakkaan organisaation/käyttöpaikan ulkopuolelle sopimatta tästä kirjallisesti etukäteen Livonet kanssa.

7 TIETOTURVA

Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan tietoliikenneverkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä liittymän tietoturvasta ja siihen liittyvistä turvamekanismeista. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen tietoliikenne viruksien jne. aiheuttamista vahingoista myös Livonetille, käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

8 PALVELUN TUOTTAMISEN YHTEYDESSÄ SYNTYVIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Lähtökohtaisesti asiakkaan tietoja ei välitetä kolmannelle osapuolelle, ellei asiakas anna siihen suostumustaan. Livonetillä on oikeus antaa tietoja niille yhtiöille, jotka ovat Livonetin omistuksessa tai osaomistuksessa. Asiakkaalla on oikeus kieltää yhtiötä luovuttamasta häntä koskevia tietoja luetteloihin, puhelinmyyntiin ja suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

9 KÄYTÖN KESKEYTYKSET

Livonetillä on oikeus keskeyttää kaikkien liittymien ja palveluiden käyttö välittömästi kokonaan tai osittain seuraavista syistä:


> Livonetin verkon rakentamista ja sen toimivuuden ylläpitoa varten
> Asiakkaan vastuulla olevasta palvelun tai liittymän käytöstä, ohjelmistoista tai laitteista aiheutuu haittaa tai häiriötä verkolle, sen käytölle, muille käyttäjille tai Livonetille tai asiakas muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja.
> tietoliikenteen turvaamiseksi, tai
> jos lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Livonet pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Livonet ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Livonet ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia. Livonetillä on oikeus ennalta ilmoittamatta ja viivytyksettä keskeyttää ja estää välittömästi sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne, sekä poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai
Livonet perustellusti katsoo loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä. Livonetillä on oikeus keskeyttää liittymän/palvelun käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun maksukehotuksesta huolimatta. Livonetillä on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.

10 HUOLTO, KORJAUKSET JA MUUTOKSET

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan Livonetin normaalina työaikana mahdollisimman nopeasti. Livonetillä on oikeus tehdä tai teettää tietoverkossaan asennus-, huolto- ja muutostöitä. Livonet ei ole vastuussa, jos kyseisten töiden vuoksi asiakkaan liittymän/palvelun käytön edellyttämiä välineitä tai tietojärjestelmää on säädettävä, muulla tavalla mukauttaa, tai ne eivät enää riitä palvelun toteuttamiseen taikka käyttämiseen tai asiakkaan palvelunkäytön edellyttämissä välineissä tai tietojärjestelmässä ilmenee muita seurauksia. Jos asiakas ilmoittaa Livonetin palvelun tai Livonetin tietoliikenneverkon viasta, joka myöhemmin ilmenee

aiheutuneen asiakkaan omista välineistä tai tietojärjestelmästä, on asiakas korvausvelvollinen Livonetille aiheutuneista kuluista.

11 VASTUU VIRHEISTÄ JA VAHINGONKORVAUSVASTUU

11.1 Livonetin vastuu
Livonet vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat Livonetin tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Livonet ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, Livonet vastaa asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Livonetin vastuu virheistä rajoittuu kuitenkin aina enintään yhden kuukauden kyseisen palvelun kiinteitäl uukausimaksuja vastaavaan summaan.

Jos vain palvelun osa on Livonetin tuottamuksen takia virheellinen,
vahingonkorvausvastuu rajoittuu kyseisen palvelun osan kolmen kuukauden maksuja vastaavaan määrään. Livonet ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Mikäli
Livonet ei kykene toimittamaan asiakkaan ostamaa liittymänopeutta johtuen teknisistä rajoituksista, asiakkaalla on oikeus vaihtaa liittymänopeutta. Mikäli liittymää ei kyetä lainkaan
toteuttamaan johtuen Livonetin verkosta tai laitteista, on Livonetillä velvollisuus purkaa sopimus ja hyvittää asiakkaalle tilaussopimuksessa mainittu summa.


11.2 Livonet ei vastaa
Livonet ei vastaa välittömistä eikä välillisistä
vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat muun muassa
siitä, että

> palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita tai tavoitteita,
> palvelusta, internetistä tai jostain muusta tietotai televerkosta tulevasta asiakkaan tai kolmannen tahon tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman
käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta,
> mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta taikka siitä, että asiakas ei ole täyttänyt sopimusta,
> asiakkaan omistuksessa olevista laitteista kuten
esim. päätelaitteesta
> lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen rikkomisesta asiakkaan palvelun käytön yhteydessä,
> informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä,
> katkoksista tai häiriöistä tietoliikenneverkon toiminnassa, lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä
toimenpiteistä,
> ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, vientilisenssien epäämistä, työselkkausta, lainsäännöksiä ja viranomaismääräyksiä, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa
huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Edellä olevaa noudatetaan myös silloin, kun este kohtaa Livonetin
alihankkijaa. Esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä.
> asiakkaan huoneiston ja/tai taloyhtiön teknisesti riittämättömän tai puutteellisen talokaapeloinnin aiheuttamista esteistä tai haitoista liittymän toimittamiseen.

> liittymän rakentamisen jälkeen mahdollisesti kiinteistölle syntyvistä haitoista tai vaurioista. (esim. kaapeliläpiviennistä myöhemmin aiheutuvista mahdollisista haitoista)
> asiakkaan Livonetin omistamille
laitteille ja verkon komponenteille aiheuttamista
vahingoista

11.3 Asiakkaan vastuu
Jos asiakas käyttää tai sallii palvelua tai liittymää käytettävän lain tai hyvän tavan vastaisesti ja se vahingoittaa Livonettiä tai tämän hyvää mainetta, asiakas vastaa Livonetille aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa Livonetille, Livonetin käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava Livonetille ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu korvaamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston
ja Livonetin verkon yhteensopimattomuuden vuoksi. Jos kolmas osapuoli käynnistää Livonettiä vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin Livonettiä vastaan asiakkaan toiminnan takia, asiakas vastaa tästä Livonetille aiheutuvista kustannuksista. Jos Livonet joutuu asiakkaasta johtuvasta syystä vahingonkorvausvelvolliseksi kolmanteen nähden, on asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon Livonetille. Asiakas vastaa uuden päätelaitteen hankintakustannuksesta, mikäli päätelaite on rikkoutunut.


12 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

12.1 Irtisanominen
Määräaikaisuuden päätyttyä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kun liittyjällä on liittymäsopimusehdoissa määritelty oikeus irtisanoa sopimus, liittyjän tulee ilmoittaa tästä Livonetille kirjallisesti (myös sähköposti) viimeistään kuukautta ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa.

12.2 Irtisanominen välittömin vaikutuksin
Livonetillä on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, jos sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa Livonetille tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa Livonetille kohtuuttomia kustannuksia.

12.2.1 Etukäteismaksujen palautus
Jos Livonet irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta, palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen kattamiseen. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksetusta hinnasta palautetaan suunnittelu- ja varautumiskustannukset ylittävä osa. Asennusmaksuja ei palauteta.

12.2.2 Tilapäinen irtisanominen
Liittymän käytön tilapäinen irtisanominen on mahdollista ja siihen sovelletaan Livonetin voimassa olevaa hinnastoa.

12.3 Sopimuksen purkaminen
Livonetillä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos liittymän/palvelun käyttö on ollut maksun laiminlyönnin vuoksi keskeytettynä yli 14 vuorokautta tai jos asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään, jos asiakas

> muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan,
> on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomaisen tai muut luvat,
> häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä roskapostia,

> käyttää tai sallii käytettävän palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai
> välittää kolmannen osapuolen liikennettä.
Livonetillä on oikeus purkaa sopimus
päättymään heti, jos palvelun tarjoamista
edellyttävä asiakkaan liittymä suljetaan.

12.4 Julkiset IP osoitteet sopimuksen päättyessä
Asiakkaan oikeus käyttää Livonetin asiakkaalle käyttöön antamia julkisia IP osoitteita päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Livonet ei vastaa osoitemuutoksista asiakkaalle aiheutuvista
kustannuksista.

12.5 Sähköpostit ja kotisivu sopimuksen päättyessä
Asiakkaan oikeus käyttää Livonetin tietojärjestelmiin tallennettuja, asiakkaan käytössä olevia tietoja, kuten sähköpostit, kotisivut sekä muut Livonetin palvelimille tallennetut asiakkaan tiedostot, päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Asiakas vastaa itse tietojensa siirtämisestä omiin tietojärjestelmiinsä ennen sopimuksen päättymistä. Livonet ei vastaa sähköpostilaatikkoon saapuvien sähköpostien säilytyksestä sopimuksen päätyttyä. Mikäli asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois Livonetin palvelimilta ennen sopimuksen
päättymistä Livonet ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan tietojen katoamisesta Livonetin tietojärjestelmistä.

12.6 Sopimuksen siirtäminen
Liittymä voidaan luovuttaa toiselle osapuolelle. Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti Livonetille, kun hän on sopinut liittymän luovutuksesta. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymämaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot on täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet vastatakseen sekä Livonet on hyväksynyt siirron saajan asiakkaakseen.


12.7 Kuituverkon säilyminen kohteessa
Livonetillä säilyy oikeus säilyttää ja ylläpitää korvauksetta kohteen alueelle sopimuksen johdosta tai sen voimassaoloaikana sijoitetut kuituverkon osat muuttumattomana mahdollisesta sopimuksen
irtisanomisesta tai purkamisesta huolimatta. Samoin Livonetillä säilyy oikeus korvauksetta rakentaa kohteeseen ja ylläpitää siellä tarpeelliset kuituverkon osat voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti sekä oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

13 SOPIMUSEHTOJEN JA HINNAN MUUTOKSET

13.1 Yleistä
Livonetillä on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja ja liittymän/palvelun sisältöä sekä näistä perittäviä maksuja. Livonet saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoittamatta niistä etukäteen. Livonetin on ilmoitettava olennaisista muutoksista asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Livonet ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

13.2 Erimielisyydet
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, saatetaan asia Lapin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

14 LIVONETIN ILMOITUKSET ASIAKKAALLE

14.1 Ilmoittamistavat
Livonetin ilmoitukset asiakkaalle voidaan toimittaa perille joko postitse, www-sivujen välityksellä tai sähköpostitse. Sähköpostitse ja www-sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai www-sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.

14.2 Muutokset yhteystiedoissa
Asiakkaan nimen, katu-, posti- ja sähköpostiosoitteen ja asiakasta mahdollisesti edustavan yhteyshenkilön tietojen on oltava aina Livonetin tiedossa.

15 VOIMASSAOLO

Nämä yleiset sopimusehdot on päivitetty 18.1.2022 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.